Wednesday, April 13, 2011

Shine On Oniric Reality

When reality makes no sense....




.... time to go to sleep


1 comment:

tarareos...